Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
produkcia
Zásady ochrany osobných údajov
SK EN
SK EN

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Snažíme sa rešpektovať Vaše súkromie dodržiavaním všetkých platných predpisov vzťahujúcich sa k ochrane údajov, vrátane Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“) v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“). V uvedenej súvislosti sme prijali primerané technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých zabezpečujeme ochranu Vašich osobných údajov.

Tieto zásady Vás majú informovať o tom, ktoré osobné údaje o Vás spracúvame alebo ktoré osobné údaje nám poskytujete cez našu webovú stránku https://produkcia.eu/. Pozorne si prosím prečítajte nasledovné, aby ste porozumeli nášmu prístupu a postupom ohľadom Vašich osobných údajov a tomu, ako s nimi budeme zaobchádzať.


Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je Produkcia s.r.o., Bottova 2A, 811 09 Bratislava, IČO: 36 830 194 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

Akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete adresovať písomne e-mailom na adresu: produkcia@produkcia.eu


Osobné údaje spracujeme pre nasledujúce účely:

Účel # 1

Právny základ

Uskutočňovanie prieskumov verejnej mienky

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR Oprávnený záujemčl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (obrazové, zvukové a obrazovo zvukové záznamy)- ktoré nám umožňujú vykonávať našu pôsobnosť v oblasti uskutočňovania prieskumov pre oblasť zberu, triedenia, recyklácie, správnych návykov a odporúčaných postupov pri týchto aktivitách a ochrany životného prostredia a šírenia povedomia verejnosti v tejto oblasti

Účel # 2

Právny základ

Podpora činností prevádzkovateľa prostredníctvom marketingových aktivít

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR Oprávnený záujem - GDPR Oprávnený záujem - ktorý nám umožňuje rozvoj našich podnikateľských a iných aktivít zasielaním marketingového obsahu dotknutým osobám, ktoré v minulosti využili naše služby alebo o ich využitie prejavili záujem.

 

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR Súhlas so spracúvaním osobných údajov- ktorý nám umožňuje spracúvať Vaše osobné údaje na tie marketingové účely, na ktoré nám nepostačuje právny základ oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Účel # 3

Právny základ

Poskytovanie školení, služieb zvyšovania povedomia a ďalších odborných služieb

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR Plnenie zmluvy – poskytovanie školení a ďalších služieb na základe objednávky alebo osobitnej zmluvy

Účel # 4

Právny základ

Sociálne siete

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR Oprávnený záujem - GDPR Oprávnený záujem - spracúvanie osobných údajov návštevníkov profilu na sociálnej sieti; reakcie, komentáre alebo správy, ktoré dotknutá osoba poskytuje dobrovoľne

Účel # 5

Právny základ

Účely týkajúce sa ochrany právnych alebo právom chránených záujmov, právne nároky, súdne alebo iné rozhodnutia orgánov verejnej moci

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR Oprávnený záujem - GDPR Oprávnený záujem - spracúvanie osobných údajov pre prípad budúceho uplatnenia právnych nárokov, či už treťou osobou voči prevádzkovateľovi alebo naopak

Účel # 6

Právny základ

Personalistika a mzdy

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR splnenie zákonných povinností - GDPR Oprávnený záujem - spracúvanie osobných údajov zamestnancov a osôb vykonávajúcich práce mimo pracovného pomeru v rozsahu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov

Účel # 7

Právny základ

Účtovné a daňové účely

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR splnenie zákonných povinností - GDPR Oprávnený záujem - spracúvanie osobných údajov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisovAký druh osobných údajov spracovávame?

V procese prevádzkovania svojich činností zbiera Prevádzkovateľ určité informácie (ďalej ako „osobné údaje“) súvisiace s identifikovanými fyzickými osobami (alebo informácie, prostredníctvom ktorých by mohli byť fyzické osoby identifikovateľné), ktoré nám poskytujú fyzické osoby priamo, a to:


Na účel # 1

bežná kategória osobných údajov, a to

 • obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy dotknutej osoby,

Na účel # 2

bežná kategória osobných údajov

Na účel # 3

bežná kategória osobných údajov

Na účel # 4

bežná kategória osobných údajov, a to prihlasovacie meno návštevníka (v rozsahu meno; meno a priezvisko, prezývka – nick a pod.)

Na účel # 5

bežná a osobitná kategória osobných údajov

Na účel # 6

bežná a osobitná kategória osobných údajov

Na účel # 7

bežná a osobitná kategória osobných údajov


Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Osobné údaje, o ktorých sa tu zmieňujeme, nie sú predmetom automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.


Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje?

Na naplnenie účelov opísaných vyššie využíva Prevádzkovateľ služby rôznych dodávateľov, kedy niektorí z nich sú tretie strany/príjemcovia, ktoré nie sú určené na spracovanie údajov, avšak môžu k nim mať prístup pri plnení svojich úloh alebo počas spolupráce s Prevádzkovateľom, a to najmä:

 • správca internetovej stránky Prevádzkovateľa;

V kontexte spracovateľských činností opísaných vyššie nebudú Vaše osobné údaje prenášané do krajín alebo medzinárodným organizáciám mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

V prípade, že budeme zamýšľať Vaše osobné údaje preniesť do krajín, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, Prevádzkovateľ takýto prenos uskutoční len za predpokladu, že budú na to splnené legislatívne požiadavky (napr. uzatvorenie štandardných zmluvných doložiek, Váš súhlas s takýmto prenosom a pod.). Zároveň budete o takýchto prenosoch informovaní.


Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchováme len na také obdobie, ktoré je nevyhnutné na naplnenie účelov spracúvania osobných údajov opísaných vyššie.

Odhadujeme, že spracovateľské činnosti s osobnými údajmi na účely uvedené vyššie budú vyžadovať uchovanie osobných údajov na nasledujúce obdobia:

Účel

Trvanie

1. Uskutočňovanie prieskumov verejnej mienky

3 roky po uskutočnení prieskumu

2. Podpora činností prevádzkovateľa prostredníctvom marketingových aktivít

Vaše osobné údaje spracúvame po dobu 3 rokov od udelenia Vášho súhlasu. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané a zlikvidované. Ak si želáte, aby sme Vám naďalej zasielali náš newsletter, môžete nám opätovne udeliť svoj súhlas na tento účel prostredníctvom našej webovej stránky

3. Poskytovanie školení a ďalších odborných služieb

Po dobu platnosti zmluvy

4. Sociálne siete – LinkedIn

3 roky odo dňa získania osobných údajov

5. Účely týkajúce sa ochrany právnych alebo právom chránených záujmov, právne nároky, súdne alebo iné rozhodnutia orgánov verejnej moci

Po dobu trvania premlčacej lehoty a jeden rok po jej uplynutí (v prípade uplatnených nárokov v závere premlčacej doby)

6. Personalistika a mzdy

v lehote v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. osobný spis zamestnanca 70 rokov od jeho narodenia)

7. Účtovné a daňové účely

v lehote v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov


Ďalšie oprávnené záujmy prevádzkovateľa

Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné aj na účely našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, a to za účelom:

 • vnútornej kontroly a evidencie, najmä evidencie prijatých a vykonaných platieb, evidencie a plánovania zmien, kontroly plnenia našich povinností a pod., kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie a kontrola riadneho plnenia všetkých Vašich a našich povinností,
 • štatistík a prehľadov, najmä pre potreby monitorovania a ďalších potrieb controllingu a reportingu, kde je naším oprávneným záujmom sledovanie a udržanie efektivity našej činnosti,
 • ochrany našich právnych nárokov (inak povedané, aby sme mohli v súdnom, mimosúdnom alebo vykonávacom konaní obhajovať vlastné právne nároky), kde je naším oprávneným záujmom zabránenie vzniku škôd,
 • zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku, kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie fyzickej a IT bezpečnosti a tiež ochrana nášho majetku; na tento účel môžeme vykonávať monitoring niektorých priestorov a využívania elektronických zariadení, informačných systémov a IT infraštruktúry.

Bezpečnosť spracovania údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov deklarujeme, že sme prijali primerané technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých zabezpečujeme ochranu Vašich osobných údajov vrátane neustáleho vyhodnocovania a aktualizovania bezpečnostných opatrení s cieľom zaistiť zabezpečené a bezpečné spracúvanie Vašich osobných údajov.


Práva dotknutých osôb

V kontexte spracúvania Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo prístupu k spracúvaným osobným údajom: máte právo obdržať potvrdenie, či sú vaše osobné údaje spracovávané, a ak áno, máte právo prístupu k typu osobných údajov a k podmienkam spracovania adresovaním žiadosti v tomto ohľade na prevádzkovateľa údajov;
 • právo žiadať opravu alebo vymazanie osobných údajov - zaslaním žiadosti v tomto ohľade prevádzkovateľovi údajov máte možnosť žiadať opravu nepresných osobných údajov, doplnenie neúplných údajov alebo vymazanie vašich osobných údajov v prípade, že:

(i)            údaje už nie sú potrebné na ich pôvodný účel (a neexistuje žiadny nový zákonný účel),

(ii)           právny základ spracovania je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba svoj súhlas odvolá, pričom neexistuje iný právny základ,

(iii)         dotknutá osoba uplatní svoje právo namietať a prevádzkovateľ nemá prevažujúce základy na pokračovanie spracovania,

(iv)         údaje boli spracované nezákonne,

(v)          vymazanie je nevyhnutné na dosiahnutie súladu s právom EÚ alebo právom Slovenskej republiky,

 • právo žiadať obmedzenie spracovania - máte právo dosiahnuť obmedzenie spracovania v prípadoch, keď:

(i)            vaše spracované údaje považujete za nepresné, a teda spracovanie sa obmedzí na obdobie, ktoré prevádzkovateľovi umožní overiť presnosť osobných údajov;

(ii)           vaše spracovanie je nezákonné, avšak nechcete, aby sme vaše osobné údaje vymazali, chcete len, aby sme obmedzili ich použitie;

(iii)         v prípade, že prevádzkovateľ údajov už vaše údaje na spomínané účely nepotrebuje, ale tieto údaje vyžadujete na stanovenie, uplatnenie alebo obranu právneho nároku, alebo

(iv)         namietali ste voči spracovaniu, pri ktorom sa očakáva overenie, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa údajov prevažujú nad dôvodmi dotknutej osoby;

 • právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, keď je spracovanie založené na súhlase, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania uskutočneného do tejto chvíle; v prípade, ak máte záujem odvolať Váš nám skôr poskytnutý súhlas so spracúvaním osobných údajov, môžete tak kedykoľvek učiniť zaslaním žiadosti na adresu produkcia@produkcia.eu alebo na odvolanie Vášho súhlasu môžete využiť rovnaký spôsob, akým ste nám Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytli;
 • právo namietať voči spracovaniu údajov z dôvodov súvisiacich s konkrétnou situáciou, keď je spracovanie založené na našich oprávnených záujmoch podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo sa spracúvanie vykonáva vo verejnom záujme podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR , a právo kedykoľvek namietať voči spracovaniu údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania;
 • právo nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatickom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky týkajúce sa dotknutej osoby alebo podobným spôsobom výrazne vplýva na dotknutú osobu;
 • právo na prenosnosť údajov, čo znamená právo obdržať vaše osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi údajov poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto údaje na iného prevádzkovateľa údajov, ak je spracovanie založené na vašom súhlase alebo zmluvnom plnení a uskutočňuje sa pomocou automatických prostriedkov;
 • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov.

Uplatnenie týchto práv sa môže uskutočniť kedykoľvek. Pri uplatňovaní týchto práv vám odporúčame použiť formu emailovej správy adresovanú na produkcia@produkcia.eu.


Aktualizácie/zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený meniť alebo aktualizovať tieto Zásady ochrany osobných údajov podľa potreby kedykoľvek, a to uverejnením ich aktualizovaného znenia na svojej webovej stránke.

V Bratislave dňa 1. 2. 2022.

* * *

Táto webová stránka používa súbory cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Pokračovaním prehliadania tejto stránky vyjadrujete súhlas s ich využívaním. Informácie o nastavení cookies a ochrane osobných údajov nájdete v časti Podmienky používania webovej stránky.